Weltweit nichts (3)

Nüüß
Nüüß eßß en Aachen, Heinsbersch, en Jlatbach un anderswo dat, wo de Kölsche un de Düsseldorwer nix saaren. Dat is akurat et jejndeejl vun Allet. Ejal wat och mer hät, wemmer davun allet fottnimmpt, dann hät mer akurat nüüß övverich.

Jaanix hüert sich aan, wi wenn et en besönders nix wöör, ävver winnijer wie nüüß jidd_et nit, allso eß jaanüüß schlijj_un äijnfarr_et sellve wie nüüß. Do kannß_De nix maache.

Das war ripuarisch.

[Paul]